اگر تمام درختان روى زمين قلم شوند ، وآب اقيانوسها با هفت برابر اضافه كردنشان جوهر شوند ، باز براى نوشتن كلمات الله ناتمام خواهند بود. سوره لقمان آيه27

 

اين برنامه ى ما وراه روشن حكومتهاى جهان است

كلمات الله

ديگر كتاب نازل شده از جانب خداوند بر صاحب زمان امام مهدى وعده داده شده ، چشم براه ، كه بعد از قرآن كريم تفسيرى براى آن وساير كتابهاى مقدس است، و برنامه روشن براى رستگارى جهان مى باشد، كه اكنون در كردستان عراق نمايان است. 1992م-1412هـ

 

HOME

 

 

ENGLISH

 

ARABIC

 

KURDISH

 

مقالات

 

اصرار بر اسراف در قتل

سوریه و آغاز جنگ سوم خلیج

حاکمیت درایران ، پرتگاه عدالت وانسان

 

نگرش الهی در مورد حاکمیت اسلامی در کلمات الله

 

 

 

 

كلمات الله 1

 

كلمات الله 2

 

 

 

 

مقدمه

 

مقايسه با قرآن

مقايسه با حديث

مطابقت با كُتب مقدس

غيبت كبرى

 

 

DownloAd 1كلمات الله

DownloAd كلمات الله2

DownloAd مقايسه با قرآن

 

 

 

 

 

 

تماس با ما info@2olivetrees.net: